Het Overlegorgaan


Overleg met huurders

Nadat in 2005 de woonconsumentenvereniging is opgeheven, is het centraal huurdersorgaan opgericht onder de naam: Stichting Overleg Huurders Verhuurders (SOHV) Woningstichting De Voorzorg. In het orgaan zit voor ieder van onze zeven wijken één lid. Het Overlegorgaan heeft wettelijk recht op informatie, overleg en advies over bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld het slopen van woningen, de huurprijzen, het onderhoud en beheer van ons bezit en herstructureringen en leefbaarheid in onze buurten.

 


Wij overleggen vaak

De Voorzorg hecht veel waarde aan een goede relatie met haar huurders en overlegt regelmatig met het centraal huurdersorgaan (SOHV) die de belangen van de huurders behartigt.

Met de SOHV bespreken we bijvoorbeeld ook het dagelijks beheer en onderhoud van de gebouwen en de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Zo zorgen we samen voor een goed leefklimaat in uw woonomgeving. 

Wilt u weten wie u vertegenwoordigt in uw wijk of complex, of meer weten over onze werkzaamheden? Kijk dan hier of ga naar sohvdevoorzorg.nl.


Verandering sinds 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Hierin is vastgelegd dat corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak, namelijk ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Het Overlegorgaan heeft hierin een aanzienlijk rol gekregen. Wij maken samen met de gemeenten en de huurdersvertegenwoordigers (het Overlegorgaan) prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. 


Jaarverslag 2016 SOHV

Klik hier voor het jaarverslag 2016 van de SOHV.