De Voorzorg nu ook lid van Aedes en VTW

Per 1 juni 2017 sluit De Voorzorg zich aan bij Aedes en VTW. Dit is door de Raad van Commissarissen besloten in de vergadering van 17 mei jl. 


Wat is en doet Aedes
Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Maatschappelijke opdracht 
Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht. Zij zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Bijna altijd gaat het om huishoudens met een bescheiden inkomen. Daartoe rekenen wij mensen die huurtoeslag ontvangen en lagere middeninkomens. Verder hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden en voor vergunninghouders.

299 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Belangenbehartiging 
Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Aedes heeft ook een kantoor in Brussel. Daar lobbyt Aedes voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau. Aedes behartigt tevens de belangen van haar leden in hun rol als werkgever van 25.000 corporatiemedewerkers in Nederland. Als werkgeversorganisatie onderhandelt Aedes met vakbonden om tot een CAO te komen.

Professionalisering sector 
Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij professionele uitvoering van hun werkzaamheden en de verbetering van hun bedrijfsvoering. Zo werkt Aedes aan innovatie en ontwikkeling van de corporatiesector. Aedes levert kennis over en ondersteuning bij allerlei aspecten van het functioneren van corporaties. De Aedes-benchmark maakt prestaties en bedrijfsvoering van corporaties inzichtelijk zodat corporaties van elkaar kunnen leren.

Aedes is tegelijkertijd een netwerk en een denktank. De vereniging biedt een platform voor haar leden om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en visies te ontwikkelen. Samen met haar leden werkt Aedes aan onderzoek en aan producten die hun doelstellingen ondersteunen. Aedes verstrekt binnen de vereniging en daarbuiten informatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting.


Over de VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is beroepsvereniging van en voor ± 1.400 leden die als commissaris toezicht houden bij ruim 300 woningcorporaties (van de ongeveer 350 die in Nederland actief zijn). De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren.

Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van woningcorporaties. De VTW staat als vereniging voor deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant intern toezicht. Het lidmaatschap van de VTW is daarmee een bevestiging van de professionele wijze waarop de leden hun taken als interne toezichthouder van de woningcorporatie uitoefenen.