Jaarverslag 2017

Graag nodigen wij u uit om kennis te nemen van het Jaarverslag 2017.

In ons jaarverslag 2017 leggen wij verantwoording af over onze prestaties aan onze klanten, belanghouders, medewerkers, collega corporaties en toezichthouders.

Het beschrijft de belangrijkste activiteiten die we ondernamen en opvallende gebeurtenissen waarmee we te maken kregen. We lichten toe hoe deze bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. En hoe ze passen binnen onze doelstellingen en de afspraken die we maakten met onze partners.

De in gang gezette veranderingen voor onze organisatie in 2017 waren fors. Op aanwijzingen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben we een Verbeterplan Governance opgesteld. Hieruit kwamen belangrijke ontwikkelpunten naar voren. Deze hebben we in 2017 direct opgepakt met als wenselijk gevolg dat de manier van werken van de hele organisatie
aanzienlijk is gewijzigd. Zeker de tweede helft van 2017 werd gedomineerd door de verschuiving naar een meer mensgerichte aanpak. De huurder heeft weer onze volle aandacht.

Ondanks maar óók dankzij alle inspanningen werd duidelijk dat we nog verder moeten bouwen en verbouwen aan de organisatie. We zullen de reeds ingezette transitie dan ook met vereende krachten en met hoge urgentie uitvoeren. Met grote regelmaat zijn we in contact met de lokale overheid en natuurlijk met onze eigen huurders en woningzoekenden. Het maakt dat we meer inzicht krijgen in hoe wij onze rol het best een betekenisvolle inhoud voor de regio kunnen geven.

In het jaarverslag 2017  leest u hier meer over.