Jaarverslag 2018

Graag nodigen wij u uit om kennis te nemen van het Jaarverslag 2018.

In ons jaarverslag 2018 leggen wij verantwoording af over onze prestaties aan onze klanten, belanghouders, medewerkers, collega corporaties en toezichthouders.

Het beschrijft de belangrijkste activiteiten die we ondernamen en opvallende gebeurtenissen waarmee we te maken kregen. We lichten toe hoe deze bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. En hoe ze passen binnen onze doelstellingen en de afspraken die we maakten met onze partners.

Per 1 februari 2018 is Sjraar Canjels in dienst getreden als directeur- bestuurder van Woningstichting De Voorzorg. Hiervoor was een interim bestuurder gestart met het uitvoeren van een herstelplan, dat in opdracht van de Autoriteit wonen was opgesteld. Hij trof een organisatie aan die zich aan het oprichten was, die contacten aan het leggen was met de buitenwereld en die was gaan nadenken over dienstverlening aan onze huurders. Daarnaast diende zich de kwestie aan rondom mogelijk discriminatoir handelen bij woningtoewijzing. Het gevaar bestond dat de bekendmaking De Voorzorg terug zou werpen in haar ontwikkeling. Echter, niets was minder waar, het versterkte het bewustzijn dat het anders moet en anders kan. We zijn als organisatie juist sterker geworden.

De transitie van een naar binnen gekeerde ondoorzichtige organisatie naar een naar buiten gerichte transparante organisatie is verwoord in het document “Bouwen aan Vertrouwen”. Een document waarin tien projecten zijn opgenomen die leiden naar het doel: de basis op orde, klaar om onze opgaven op te pakken. We zijn in 2018 gestart en willen uiterlijk op 31 december 2019 deze transitie afronden.

In het jaarverslag treft u een weergave aan van hoe we zijn gestart met dit traject, maar ook hoe we naast de transitie het contact met de buitenwereld hersteld of versterkt hebben. We kunnen met trots zeggen dat De Voorzorg weer gekend is en gekend wordt. We zijn weer actief vertegenwoordigd in allerlei overlegsituaties en nemen weer verantwoordelijkheid. De Huurderorganisatie SOHV heeft een nieuwe impuls gekregen en samen werken we aan een verbetering van de dienstverlening en zorgen we dat invloed van huurders daadwerkelijk een plek krijgt binnen De Voorzorg.

Natuurlijk gaat niet alles van “een leien dak“ en kost het energie en tijd om vertrouwen terug te winnen. We zijn ervan overtuigd dat De Voorzorg deze slag gaat maken en zich door de inzet van alle medewerkers kan positioneren als een onderscheidende sociale verhuurder in Heerlen en Brunssum.

In het jaarverslag 2018 leest u hier meer over.