Missie


Onze missie

Samen maken we onze buurten en wijken vitaal.
Wij vinden het van groot belang dat de bewoners mee kunnen doen in de samenleving. Met de bewoners en partners zorgen we voor duurzame, veilige en betaalbare woningen waarin de bewoners zich thuis voelen. Wij activeren en faciliteren dan ook de betrokkenheid van bewoners. In het vertrouwen dat de eigen verantwoordelijkheid hiermee wordt gestimuleerd.

Voor wie zijn wij er ?
De Voorzorg is er voor woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zij, die financieel niet of onvoldoende zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien. Wij richten ons daarmee dan ook primair op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en ook de bijzondere doelgroepen vergeten wij niet. Kwetsbare bewoners faciliteren wij met een steuntje in de rug om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ook zij verantwoordelijkheid voor hun buurt kunnen nemen.

Onze missie:


‘“wij bewegen ons van huis naar mens”


Onze visie

Vitale buurten en wijken komen niet tot stand door stenen of huizen, maar door de mensen die er wonen en werken. In vitale buurten en wijken heeft en neemt iedere bewoner verantwoordelijkheid voor zover deze daartoe de mogelijkheid heeft. In vitale buurten en wijken zetten bewoners zich in voor hun leefomgeving en nemen initiatieven. Waar iedere bewoner, jong of oud, buurman of buurvrouw is van een ander. Samen zorgen zij voor de buurt. Samen maken zij de buurt vitaal. In die buurt is je huis je thuis, veilig en comfortabel. En duurzaam natuurlijk.


In vitale buurten is sprake van een gedifferentieerd aanbod
Een mix aan woningen, (huur)prijzen en woonmilieus die we samen met partners realiseren in ons werkgebied.

In vitale buurten kent iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid.
Daarom richten we ons primair op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en bijzondere groepen. Mits het niet concurreert met onze primaire doelgroep zetten we ons ook in voor huishoudens met bescheiden middeninkomens.

Vitale buurten maken we samen.
Daar waar we bezit hebben, vervullen we een voortrekkersrol in het vitaal maken en houden van buurten. We stimuleren partners en bewoners om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokkenheid te tonen. Zo investeren we samen in toekomstbestendige buurten.

Onze visie:


“vitale buren maken vitale buurten”.


Ons fundament

Deze visie is voor de komende jaren het fundament onder ons denken en handelen en bepaalt in belangrijke mate de koers van De Voorzorg. Vanuit deze gedachte geven wij invulling aan onze rol als volkshuisvester en maatschappelijk ondernemer.
De eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de bewoners in buurten en wijken is een belangrijke drijfveer voor ons handelen. Wij vinden dat onze koers alleen gevolgd kan worden als alle partijen, bewoners, belanghebbenden, medewerkers van De Voorzorg en onze partners verantwoordelijkheid krijgen en naar vermogen nemen, zich niet alleen betrokken voelen maar ook betrokken zijn.
Samen met alle partijen die daaraan kunnen bijdragen willen we vooral dingen doen die bij ons horen en waar we goed in zijn. Deze samenwerking willen we verankeren in samenwerkingsvormen met lokale partners. Zo ontstaat ruimte voor alle bewoners en belanghebbenden om in buurten en wijken vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het vitaal maken en houden van onze samenleving.
Onze visie: “vitale buren maken vitale buurten”.