Strategische koers 2018 - 2028

Door ontwikkelingen in zowel de sector van de woningcorporaties, mede als gevolg van de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015, als in het werkgebied Parkstad is woningstichting De Voorzorg toe aan het opstellen van een nieuwe strategische koers.

Ook de omwenteling van De Voorzorg zelf van een in zichzelf gekeerde woningcorporatie gericht op stenen en te weinig op mensen naar een woningcorporatie die graag samen met haar belanghouders invulling wilt geven aan het volkshuisvestingsvraagstuk in ons werkgebied vraagt om een nieuwe kijk op de toekomst.

Daarom zijn we een aantal maanden geleden aan de slag gegaan samen met ons personeel, onze Raad van Commissarissen, onze huurders, onze collega-corporaties, de gemeenten Brunssum en Heerlen en zorg- en welzijnsorganisaties om inzicht te krijgen in wat de maatschappij de komende jaren mag en kan verwachten van De Voorzorg op het gebied van de sociale huisvesting van onze doelgroepen. De bijeenkomsten die we hiervoor hebben gehouden waren zeer inspirerend en hebben geleid tot het beeld dat we in deze strategische koers schetsen.

De wereld, ook die van woningcorporaties, verandert snel. Desondanks richten we ons met deze strategische koers op de komende 10 jaar. Een koers dus voor 2018 t/m 2027, die we jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen. Ook daar zullen we natuurlijk onze belanghouders bij betrekken.

Wij danken onze belanghouders voor hun bijdrage aan onze nieuwe strategische koers en wij zullen ons met enthousiasme en deskundigheid inzetten om deze strategische koers waar te maken. Natuurlijk niet alleen, maar vooral samen met hen.

Strategische koers 2018-2028